Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door deze website te gebruiken verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Gelieve de voorwaarden volledig door te nemen alvorens gebruik te maken van deze website en onze diensten.

Eigendomsrecht
Deze website is bezit van en wordt beheerd door Arterra. Ontwerp en inhoud van deze website zijn beschermd door het copyright en andere wetten betreffende het eigendomsrecht. Behalve wanneer expliciet vermeld in deze website of wanneer uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door Arterra, mag geen enkel onderdeel (ontwerp, tekst noch beeldmateriaal) gekopieerd worden of op andere wijze worden opgeslagen.

Schadeloosstelling bij inbreuk
U verklaart Arterra schadeloos te stellen van en te vrijwaren voor claims, aansprakelijkheid, schaden, eisen, verliezen of kosten die Arterra oploopt ten gevolge van inbreuk op onze voorwaarden.

Geoorloofd gebruik van de inhoud van deze website
Beeldmateriaal, behalve deze voorzien van een watermerk, mag commercieel gebruikt worden na verklaard te hebben akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en na betaling van het gebruikelijke tarief of volgens elke andere overeenkomst aangegaan met Arterra.
Beeldmateriaal, voorzien van een watermerk, mag alleen gebruikt worden voor interne redactionele toepassingen, zoals het bepalen van de layout. In geen enkel geval mogen deze beelden, voorzien van een watermerk, voor publicatie of op welke manier ook, opgeslagen, verdeeld of - al dan niet gemanipuleerd - gebruikt worden als eindproduct.

Vrijlatingbrieven (model en property releases)
Arterra geeft geen schriftelijke noch andere garantie dat een vrijlatingbrief hoort bij het betreffende beeldmateriaal. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of alle rechten, toestemmingen en goedkeuringen voor het publiceren van het betreffende beeldmateriaal gewaarborgd zijn.

Aansprakelijkheid
Gebruik van de website en de afbeeldingen is voor risico van de gebruiker. Arterra, noch de bestuurders, medewerkers, licentiegevers of afgevaardigden kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor al dan niet voorziene directe of indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade op basis van claims (met inbegrip van maar niet beperkt tot schadeclaims ten gevolge van inkomstenderving of het verlies van zakelijke kansen, belemmering of onmogelijkheid om de afbeeldingen of de website te gebruiken, vergissingen, verzuim, onderbrekingen, verwijdering of beschadiging van bestanden, fouten, storingen, belemmeringen tijdens voorbereidingen of verzendingen), veroorzaakt door gebruik, door onbekwaamheid van de gebruiker, of door de werking of de inhoud van deze website, zelfs als we niet op voorhand wijzen op mogelijke nadelen of schade. Arterra doet al het mogelijke om de nauwkeurigheid, correctheid en betrouwbaarheid van de inhoud van deze website te verzekeren, maar geeft geen garantie dat de inhoud zonder fout is. Arterra heeft het recht de voorwaarden, prijzen en alle andere informatie op deze website te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rechtsgebied
Bij eventuele geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Gent bevoegd.